Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  

Aktuality

OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE KOTMANOVÁ - kompostovanie, kuchynský odpad

 24.06.2021

Vážení spoluobčania,

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá obciam a mestám (o. i.) povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Medzi  tento odpad patria:

a) jedlé oleje a tuky,

b) tzv. „zelený odpad“ (pokosená tráva, lístie, orezané zvyšky stromov, konárov a pod.)

c) kuchynský odpad.

Zber jedlých olejov a tukov sa u nás vykonáva prostredníctvom PET fliaš pri zbere papiera. Podľa zákona by mala naša obec zaviesť aj zber zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov a kuchynského odpadu z domácností, pričom by mala zabezpečiť pre každú domácnosť min. 1 nádobu o objeme 120 litrov s tým, že táto nádoba by sa mala vyprázdňovať najmenej 1x za 14dní. Za odvoz týchto nádob (bez ohľadu na to, či by boli plné alebo prázdne) by sme museli platiť zberovej spoločnosti, čím by sa pre obce výrazne zvýšili náklady na odpadové hospodárstvo a tieto náklady by sa museli opätovne premietnuť do razantného navýšenia poplatku za komunálny odpad na ďalšie roky. Zavedenie takéhoto systémového zberu, keď by sme mali zberovej spoločnosti platiť za odvoz odpadu považujeme za neefektívne a predražené, pre malé obce ako je aj tá naša priam likvidačné (z pohľadu prepočtu výšky poplatku pre obyvateľov obce by to znamenalo navýšenie cca. o 10eur/ osoba/rok).

V zákone  sú však stanovené aj výnimky, kedy sa takýto systém zberu v obci nemusí zaviesť. Podľa jednej z výnimiek, obec NEMUSÍ ZAVIESŤ ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU, AK OBEC PREUKÁŽE, ŽE 100% DOMÁCNOSTÍ KOMPOSTUJE.

Najefektívnejšie vidíme riešenie tzv. domácim kompostovaním, ktoré považujeme v podmienkach našej obce (kde každý má pri svojom dome pozemok, záhradu) za pomerne bezproblémové a jednoducho realizovateľné.  Ak budú domácnosti svoj odpad kompostovať, nebude potrebné zabezpečovať zber zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov a obec si bude môcť uplatniť výnimku aj pre nezavedenie zberu kuchynského odpadu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sme pre obyvateľov našej obce pripravili formulár – Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologického odpadu z domácností s možnosťou výberu voľby či majú domácnosti záujem o bezplatné dodanie 1ks kompostovacieho sila na jedno súpisné číslo domu zadarmo (na náklady obce). Čestné prehlásenia Vám v najbližších dňoch prinesú na podpis pracovníci OcÚ a poslanci OZ Kotmanová. Čestné prehlásenia budú obci Kotmanová slúžiť na uplatnenie si výnimky - preukázanie skutočnosti, že 100% domácností v našej obci svoj odpad kompostuje a preto sme nezaviedli drahý systém zberu biologicky rozložiteľných odpadov a kuchynských odpadov.

Kompostovacie silá sa budú dodávať priebežne v mesiaci júl – po dodaní zo strany výrobcu.

Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.                                      

                                                                                           Mgr. Mária Oravcová – starostka obce, v.r.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár