•  

Ako vybaviť

SPRÁVA DANÍ  A  POPLATKOV:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:

- list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru
pozemkov a stavieb)
- tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

V prípade uplatnenia oslobodenia od dane z nehnuteľnosti  je potrebné doložiť nasledovné doklady:
- vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy,
- občiansky preukaz,
- posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP).

Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovou poukážkou.

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN:

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov.

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 2,- EUR, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

Osvedčovanie listiny.

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 2,- EUR ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

STAVEBNÉ KONANIE:

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác.

V ohlásení musí byť uvedené:
- meno, priezvisko, adresa stavebníka
- účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti
- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie
vlastníka tejto nehnuteľnosti

K ohláseniu sa pripojí:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach a stavebné riešenie stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
   dotknutých orgánov štátnej správy

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Územné rozhodnutie.

Druhy rozhodnutia:
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- rozhodnutie o využití územia
- rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
- rozhodnutie o stavebnej uzávere

K vydaniu územného rozhodnutia sa pripojí:
- návrh a doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 59)

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Stavebné povolenie.


Zákon č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a noviel.

K vydaniu stavebného povolenia sa pripojí:
- žiadosť spolu s dokladmi v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach v zmysle § 9 citovanej vyhlášky
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Kolaudačné rozhodnutie.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa priloží:
- návrh a doklady v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA: 

Prihlasovanie na trvalý pobyt.

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
- občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt
– súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt


Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
1 ks odhlasovací lístok

(potrebné tlačivá - na obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,00 EUR- v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

      Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Prihlasovanie na prechodný pobyt.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

- občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt
– súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt.
1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu na REGOB
(tlačivá  na obecnom úrade)

Vybavenie občianskeho preukazu
Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu, 2 fotografiami je potrebné následne  navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie. Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti.

K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

S uvedeným potvrdeným dokladom, 2 fotografiami je potrebné následne  navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.

ZÁPIS DO EVIDENCIE SHR:

Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov.

Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov sa uskutoční na základe
predloženej žiadosti žiadateľa.
Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok -   v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Obec Kotmanová je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia poskytuje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií: Obec Kotmanová vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov.
Pravidlá pre poskytovanie informácií Obecným úradom v Kotmanovej upravuje dokument:
                   Zásady poskytovania informácií v zmysle zák.č.211/2000 Z.z.
                          /bližšie informácie a sadzobník v časti dokumenty/

Potrebné doklady:
Žiadosť o poskytnutie informácií

Doba vybavenia:
Poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

OZNÁMENIE

o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce Kotmanová
v zmysle zákona č.96/1991 Zb. 

Názov usporiadateľa1/meno a priezvisko2

Sídlo1/
trvalé bydlisko2 Kontakt:
tel., e-mail
Štatutárny zástupca 1 IČO, DIČ 1
číslo OP 2
Názov a druh podujatia
Miesto konania
Dátum Čas
Obsahové zameranie:
Predpokladaný počet účastníkov:
Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia:

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba, 2 - fyzická osoba

Pokyny:
Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za podmienok v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.
Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.)
Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať o pomoc pracovníkov obecného úradu.
Usporiadateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že berie na vedomie všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. SNR č. 96 / 1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Oznámenie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia prijaté Obecným úradom v Kotmanovej

dňa .............................. 20.........., pod poradovým číslom: ................


Usporiadateľ: .........................................       .........................................
pečiatka podpis 


Za Obecný úrad : ......................................... .........................................

pečiatka podpis

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár