•  

Životné prostredie

Obec začala separovaný zber v roku 2006. Separovaný zber ako aj komunálny odpad zabezpečuje firma BRANTNER GEMER s.r.o. Rimavská Sobota.

Touto cestou by sme chceli poďakovať občanom obce, ktorí si začínajú na separáciu zvykať, dodržujú pravidlá separovaného zberu  a v podstate veľmi dobre vyseparujú skoro všetky zložky, čo sa prejavuje aj na životnom prostredí v obci. Žiaľ musím konštatovať, že mnohým občanom obce triedenie odpadu nič nehovorí.

Momentálne sa pripravuje VZN obce o odpadových vodách, ktoré si myslíme, že ešte viac prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu v našej obci. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2009.

Pokyny pre občanov zapojených do separovaného zberu odpadov:

PLASTY.

Čo to je? plastové obaly z nápojov a iných potravín PET fľaše, plastové fľaše od jedlých olejov, obaly od jogurtov, masla, z kozmetiky, plastové fľaše z čistiacich prostriedkov, aviváže, šampónov, krémov, plastové vrecia, obalové fólie, viacvrstvové trvanlivé obaly - tetrapaky od džúsov, mlieka s hliníkovou fóliou, alumíniové plechovky od piva, coly.

Čo v ňom nemôže byť? Plastové nádoby od motorového oleja, kyselín, lúhov a iných škodlivých látok, znečistené plastové obaly od nebezpečných látok a kyselín , chemikálií a farieb

PAPIER.

Čo to je? staré noviny a časopisy, kartónové krabice, papierové vrecia, zošity, knihy, vlnitá lepenka,

Čo v ňom nemôže byť? Špinavý a mastný papier, voskovaný papier , celofán, staniol, papier s hliníkovou fóliou(od trvanlivého mlieka ,cigariet, čokolády, kávy), plienky a hygienické potreby a nesmie byť vlhký!

SKLO - do kontajnera určeného na sklo

Čo to je? prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby od alko a nealko nápojov, zaváraninové poháre,

Čo v ňom nemôže byť? Porcelán, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, sklo kombinované s iným materiálom - drôtené sklo, varné sklo (simax), televízne obrazovky, žiarovky a žiarivky, plexisklo, lepené sklo

NEBEZPEČNÉ ODPADY.

Čo to je? kovové, plastové alebo sklenené obaly zo zvyškami alebo zo znehodnotenými olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami,; ďalej sú to odpadové ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované oleje z áut, batérie a akumulátory, drevo nasiaknuté olejom, moridlami a inými škodlivými látkami a sadze a prach z komínov.

Kedy ho mám odovzdať? Pri zbere nebezpečného odpadu

ELEKTROODPAD.

Čo to je? Veľké a malé domáce spotrebiče, telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné zdroje, elektronické nástroje, zdravotnícke prístroje, elektrické automaty

Čo je veľmi dôležité? Aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý

Tuhý (zmesový) komunálny odpad z čiernych kuka nádob sa vyváža každý druhý týždeň - streda - vždy nepárny týždeň!

PRAMEŇ - KLENOT NAŠEJ PRÍRODY.

Obec Kotmanová, ktorá je dokonalým balzamom na dušu, leží v lone krásnej prírody obkolesenej horami a lesmi. V polesí obce Kotmanová vyviera mnoho prameňov, pri terajšom systéme obhospodarovania lesov sú neraz zdevastované a znečistené a práve pre záchranu aspoň jediného z nich sa rozhodla študentka Univerzity Mateja Bela Milena Šuľanová z Mýtnej.

„Dejiny dokazujú, že vzťah človeka k prírode, k bezprostrednému okoliu v ktorom žije, je dôležitým prvkom pri formovaní etických a estetických kvalít jeho myslenia. Deštruktívny vzťah ku krajine pôsobí negatívne i na samotný spôsob existencie človeka. Najmä v ostatných troch desaťročiach sme svedkami postupného oslabovania, dokonca ničenia symbiózy človeka a prírody. Prognózy tohto procesu sú alarmujúce prakticky pre celé ľudstvo. Tento problém sa týka každého obyvateľa tejto planéty.“

Cieľom diplomovej práce je prepojenie vzťahu k prírode s výtvarnou tvorbou, ktorá napĺňa nový trend humanitného myslenia, kde sa snúbi filozofia, umenie a ekológia v jeden celok, ako cesta k obnoveniu vzťahu človeka k prírode a svojmu životnému prostrediu.

Snažila som sa o vytvorenie meditatívneho esteticko-výtvarného priestoru, ktorý by dokázal osloviť každého návštevníka. Výsledkom by mala byť akási oáza meditatívno-esteticko-prírodného komplexu so širokým spektrom hodnôt. Zároveň je to aj výzva človeku, aby sa vrátil k čistému vnímaniu prírodného prostredia a oslobodil sa od zničujúceho pragmatizmu“. A prečo ma upútali v tejto prekrásnej krajine práve pramene? „Prameň je zázrak, obsahuje v sebe čosi mystické. Nie je náhodou, že starobylé národy, žijúce v hlbšom porozumení s prírodou - či to už boli Slovania, Kelti, či Gréci – vnímali pramene ako čosi sväté a vzdávali im aj príslušnú úctu. Veď vo fenoméne prameňa sa striedajú tri najdôležitejšie živly: voda, zem a vzduch. A dodajme ešte, že voda patrí nielen medzi najfascinujúcejšie komponenty našej prírody. Čistenie prameňov a studničiek patrilo medzi samozrejmé povinnosti. Dnes sú pramene znečistené, zahádzané smetím. Mali by sme si to čím skôr uvedomiť a začať niečo robiť...

Pevne verím, že prezentovaný projekt bude vhodnou inšpiráciu pre nás všetkých!

/foto studnička v galérii./

Naša obec sa v roku 2010 zapojila do systému ZELENÝ BOD ENVI - PAK.

Prečo ENVI-PAK?
* Vyznáme sa v spleti zložitej obalovej legislatívy,
* pomáhame našim klientom dodržiavať povinnosti dané zákonom o obaloch,
* s nami máte garanciu, že si svoje povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva plníte v zmysle platnej legislatívy,
* poskytujeme odborné služby v odpadovom hospodárstve, informačný servis a poradenstvo, 
* náš systém bol ako jediný opakovane overený kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
* našu stabilitu zaručujú naši akcionári – silné a veľké medzinárodné spoločnosti,
* zabezpečujeme medzinárodný a dlhodobo overený systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
* máme medzinárodný kredit - sme akcionárom spoločnosti PRO EUROPE a exkluzívnym držiteľom licencie na prestížnu medzinárodnú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ na Slovensku,
* naši klienti môžu na svojich produktoch používať prestížnu ochrannú známku „ZELENÝ BOD“, čím jasne deklarujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu,
* podporujeme systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach a mestách,
* organizujeme a podporujeme osvetové projekty zamerané na propagáciu separovaného zberu odpadov z obalov,
* navrhujeme inovatívne riešenia zberu, zhodnocovania a recyklácie jednotlivých obalových a odpadových komodít,
* sme profesionáli – a radi využijeme naše poznatky a skúsenosti vo Váš prospech.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár