•  

Civilná ochrana a požiarna ochrana

Civilná ochrana a požiarna ochrana obce Kotmanová.

Preventivár obce, skladník materiálu CO a požiarny technik - Juraj Sýkora.

Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
1. zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
2. zákon NR SR č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore,
3. zákon NR SR č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme
4. vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
5. vyhláška MV SR č.169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách,
6. vyhláška MV SR č.285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly,
7. vyhláška MV SR č.124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými alebo horenie podporujúcimi plynmi,
8. vyhláška MV SR č.125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly,
9. vyhláška MV SR č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
10. vyhláška MV SR č. 86/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
11. vyhláška MV SR č.84/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov,
12. vyhláška MV SR č.300/1997 Z.z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva,
13. vyhláška MV SR č.138/1995 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotmanová 
Číslo 3/2004 zo dňa 15.12.2004
POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Kotmanová v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z..z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.

Článok I
§ 1
Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

§ 2
Obec
Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila ::
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu členov obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy par. 4 zákona NR SR č.314/2001 Z..z. o ochrane pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, okresným riaditeľstvom v Lučenci najmä pri:
a./ zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov obecného hasičského zboru a členov kontrolných skupín obce,
b./ zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti obecných hasičských zborov a pri údržbe ich materiálno-technického vybavenia,
c./ vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,
d./ rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov obecného hasičského zboru prostredníctvom taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti,
e./ zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov,
f./ výbere odborne spôsobilej osoby do funkcie veliteľa obecného hasičského zboru a preventivára obce,
g./ plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach
§ 3
Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa OHZ,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje OHZ a určuje mu náplň práce
d) spravuje OHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci,
e) vymenúva a odvoláva veliteľa OHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti OHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
g) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,
h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
 obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov OHZ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
 uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.

l) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4
Starosta obce
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov OHZ,
b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) rozhoduje o účasti OHZ na previerkach pripravenosti,
g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
 návrh na vymenovanie veliteľa OHZ,
 návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,
 návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
 návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,
n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 5
Obecný úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok obce“,
c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov OHZ,
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov OHZ, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,
e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov OHZ, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
h) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
i) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
j) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
m) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
r) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní OHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,
v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov OHZ,
x) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
y) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.

§ 6
Obecný hasičský zbor (OHZ)
Obec Kotmanová v zmysle par. 33 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi zriaďuje Obecný hasičský zbor /OHZ/, ktorý na území obce Kotmanová plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
OHZ Kotmanová je zriadený na základe zriaďovacej listiny o OHZ Kotmanová zo dňa 15.12.2004 a do funkcie veliteľa OHZ je na základe písomného menovania menovaný jeho veliteľ a zaradení do funkcie technika – strojníka OHZ jeho strojník ako aj členovia OHZ do funkcie hasič resp. starší hasič. Písomná zriaďovacia listina OHZ, menovanie veliteľa a zaradenie technika – strojníka ako aj členov OHZ je v dokumentácii ochrany pred požiarmi Obce Kotmanová v prílohe.

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi OHZ plní tieto úlohy:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§ 7
Kontrolné skupiny
Obec Kotmanová ustanovuje v zmysle par. 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi kontrolnú skupinu obce a ustanovuje jej vedúceho po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou na základe príslušných ustanovení v prílohe.

Zloženie kontrolnej skupiny v obci Kotmanová:
Kontrolná skupina č. 1
Vedúci: Dušan Záchenský
Členovia: Peter Gondáš, Pavel Kolčák

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolná skupina preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa par. 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi v zmysle par. 20 až 23 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii čo sa týka zamestnancov, protipožiarnych hliadok právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, pracovísk, ako aj protipožiarnej asistenčnej hliadky,
c) skladovanie horľavých látok ,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

§ 8
Protipožiarna asistenčná hliadka
Obec Kotmanová zriadi v prípade potreby protipožiarnu asistenčnú hliadku v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii t. j. :
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ako je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia / par.2 vyhl. /,
- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / par.1 vyhl. /,
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb / par. 12 odst. 4 vyhl. /,

Zloženie protipožiarnej asistenčnej hliadky v obci /v prípade potreby/
Vedúci: Ján Šarkan
Členovia: Peter Pivka

Menovanie protipožiarnej asistenčnej hliadky a záznam o odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky pre konkrétnu činnosť alebo podujatie bude založené do dokumentácii ochrany pred požiarmi obce.

Protipožiarna asistenčná hliadka:
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

§ 9
Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec Kotmanová má ustanoveného preventivára požiarnej ochrany obce p. Juraja Sýkoru, technika požiarnej ochrany, ktorý plní najmä tieto povinnosti:
- spracúva s obecným úradom plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
- navrhuje vedúcich kontrolných skupín, zloženie kontrolných skupín a zoznam kontrolovaných subjektov,
- organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
- hodnotí z vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych požiarnych kontrol, zvýšenú pozornosť venuje najmä tým prípadom, kde boli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky,
- prerokúva s príslušným úradom sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci a na postup ich riešenia nie sú jednotné názory,
- predkladá starostovi obce návrhy na vydanie príslušných opatrení voči kontrolovaným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky na úseku ochrany pred požiarmi.
- navrhuje starostovi obce uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- navrhuje starostovi obce uložiť právnickej osobe pokutu za porušenie nariadenia obce,
- navrhuje starostovi obce vylúčiť vec používania resp. vydať písomný súhlas na jej opätovné používania po odstránení nedostatkov,
- v prípade vecí vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, navrhuje starostovi obce oznámiť Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru / ORHaZZ / podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
- navrhuje starostovi obce podanie návrhu ORHaZZ na vydanie rozhodnutia o zastavení
prevádzky,

a prostredníctvom ktorého Obec Kotmanová zabezpečuje plnenie týchto povinností:
- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
- školenie kontrolných skupín obce,
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

§ 10
Veliteľ obecného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ“)
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:
a) spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,
b) zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,
c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,
d) zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,
e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,
f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť OHZ,
l) na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
• vykonávanie nepretržitého prieskumu
• určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
• zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z OHZ má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,
• môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
• zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
• môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
• odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
• vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
• spracovanie správy o zásahu.
Článok III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 11
Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.


§ 12
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

§ 13
Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

§14
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. V obci Kotmanová sú tieto objekty určené nasledovne:

- sála kultúrneho domu obce Kotmanová a priľahlé priestory

Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch horeuvedených a k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.
Opatrenia pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb sú ustanovené v par.12 a definícia presného ustanovenia „väčšieho počtu osôb“ v par. 12 odst. 4 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Na základe horeuvedených ustanovení a aplikácii na podmienky Obce Kotmanová sa za podujatie na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb považuje každé podujatie v:

- sále kultúrneho domu obce Kotmanová a priľahlých pristorov s účasťou 300 osôb a viac.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.


§ 15
Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Obec Kotmanová v prípade potreby zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru t.j. v jarnom období a v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.Článok IV.
§ 16
Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce v prípade ak obec nemá zriadený obecný hasičský zbor.
Nakoľko v obci Kotmanová je zriadený obecný hasičský zbor / OHZ / nie je zriadená v zmysle par.33 odst. 4 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane protipožiarna hliadka obce.
V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby , OHZ, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.Článok V.
Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru

§ 17
Početný stav OHZ
Pri určovaní počtu členov OHZ Kotmanová a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na:
a) veľkosť obce Komanová, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce Kotmanová, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ Kotmanová,
e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.
OHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia OHZ. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v OHZ zaradení.

Veliteľ OHZ
a) Meno a priezvisko: Ján Šarkan
b) Adresa bydliska: Kotmanová č.d.25
c) Telefónne číslo:

Strojník OHZ 
a) Meno a priezvisko: Pavel Kolčák Martin Gombala
b) Adresa bydliska: Kotmanová č.d. 22 Kotmanová č.d. 10
c) Telefónne číslo:

Členovia OHZ ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo):
Peter Gondáš, Kotmanová č.d. 83
František Gondáš, Kotmanová č.d. 83
Radoslav Oravec, Kotmanová č.d. 18
Rastislav Oravec, Kotmanová č.d. 18
Dušan Malatinec, Kotmanová č.d. 33
Ján Kolčák, Kotmanová č.d. 22
Ján Kolčák st. Kotmanová č.d. 22
Roman Dováľ, Kotmanová č.d. 127
Vladimír Pekár, Kotmanová č.d. 142


§ 18
Vybavenie OHZ
a) motorová striekačka PS 12
b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva,
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.


Článok VI.
§ 19
Prehľad zdrojov požiarnej vody
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
Vrbinský potok
a) ...................................................................................................................
b) ...................................................................................................................
c) ...................................................................................................................
2) Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):
Obecná studňa pred domom súp.č.101 p. Marty Šarkanovej
a) ............................................................................................. m3 ...............
b) ............................................................................................. m3................
c) ............................................................................................. m3................


3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

a) objem vodojemu: ................................................................ m3

b) priemer potrubia: ............................................................... mm

c) minimálny tlak: ................................................................. MPa

d).počet hydrantov:....................................................................ks

e) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): .............................................

f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu):

.................................................................................................................
.................................................................................................................

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….


Článok VII.

§ 20
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu
Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.
Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

Zoznam ohlasovní požiarov:
Poradové
Číslo Meno a priezvisko
Fyzickej a právnickej osoby Adresa
umiestnenia Telefónne
Číslo
1. Obec Kotmanová Obecný úrad Kotmanová 4397109

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach:
Miestny rozhlas – ústnym oznamom , rozhlasovňa Obecný úrad Kotmanová
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

Miesto, adresu a číslo telefónu:
a) veliteľ, strojník a členovia OHZ : pozri § 17 požiarneho poriadku obce
b) jednotka hasičského a záchranného zboru Hasičský a záchranný zbor Lučenec
150 alebo 112,
b) polícia Lovinobaňa 158 alebo 112
c) zdravotníci 155 alebo 112
d) plynárne ....43223630....................................……….
e) vodárne ....4328996...................................................
f) elektrárne ....0850 11 14 68.......................................…
g) telekomunikácie ....43311791, 0820 100 800.....................…
h) správa vodného toku .....................................................................
i) správca cestnej komunikácie .....................................................................
j) okresný úrad - odbor životného prostredia ....4333723................................................…
- odbor civilnej ochrany ....4333751-52..........................................….


Článok VIII.
§ 21
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je Obecný úrad Kotmanová.

Článok IX.
§ 22
Prehľadný situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce Kotmanová a jej priľahlých častí s popisom súpisných čísiel domov a zakreslením jestvujúcich zdrojov vody a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

Článok X.
§ 23
Náhrada škody
Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia obce.
3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci Kotmanová, ďalej je zverejnený v budove Obecného úradu Kotmanová a vo všetkých objektoch Obce Kotmanová ako právnickej osoby. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.
6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2004.

V Kotmanovej 15.12.2004

Vypracoval: preventivár požiarnej ochrany obce
Juraj Sýkora, technik požiarnej ochrany


                                                                                                                                                  Ľubomír B o ž i k 
                                                                                                                                            starosta obce KotmanováCIVILNÁ OCHRANA.
Zákony k CO

ZÁKON 42 /1994
o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení zákona č. 222/1996 Z. z., a zákona č. 117/1998 Z. z., č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 568/2005 Z. z.o

ZÁKON 414/2002 Z.z. 
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Vyhláška 299/2008
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
Vyhláška 125/2003» Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
Ochrana pred povodňami
Pomoc pri katastrovachVšeobecne záväzné nariadenie 
obce Kotmanová
číslo:1 zo dňa 15.12.2004


                                                            POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

Obecné zastupiteľstvo obce Kotmanová podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1980 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 138/1990 Zb. o vodách a v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a všeobecne záväzných právnych nariadení na úseku ochrany pred povodňami vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým je „Povodňový plán záchranných prác obce“.

Článok I. 

§ 1
Úvodné ustanovenie
1./ Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozí vyliatie z koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody. Platí to primerane aj pri vnútorných vodách, odchode ľadov a pri ohrození bezpečnosti alebo stability vodohospodárskeho diela.

2./ Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne situácia tak označená predpovednou povodňovou službou, najmä:
a) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
b) pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí,
c) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.

3./ Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali zvýšené prietoky vodného toku alebo ľadové úkazy na toku, čím vzniklo určité nebezpečenstvo pre priľahlé územie a objektov nachádzajúcich sa na tomto území.

4./ Škodám, ktoré spôsobujú povodne, treba predchádzať, ich rozsah a následky obmedzovať a priebeh povodní ovplyvňovať. Toto je možné zabezpečiť najmú systematickou prevnciou, zabezpečovacími a záchrannými prácami, vykonávanými podľa povodňových plánov na príkaz povodňových orgánov.

5./ Ochrana pred povodňami zahŕňa ekonomické, technické, materiálne, organizačné, administratívne a právne opatrenia na predchádzanie povodní, ktoré zaručujú ochranu životov občanov, ich majetku a v maximálnej miere zmierňujú dopad povodní na životné prostredie.

6./ Účelom „Povodňového plánu záchranných prác obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám a obci, čím vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.

7./ Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o vodách /vodný zákon/, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred povodňami a všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým je „Povodňový plán záchranných prác obce“.

8./ Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných tokov, správcami /vlastníkmi, užívateľmi/ vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.

Článok II.
§ 2
Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány
1./ Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.
2./ Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác.
3./ Krajské úrady, okresné úrady a obce vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Organizujú a riadia záchranné práce.
4./ Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
b) Ministerstvo vnútra SR,
c) Krajské úrady,
d) Okresné úrady,
e) Obce a mestá,
f) Právnické osoby.

5./ Povodňové orgány zriaďujú povodňové komisie, ktoré sú ich výkonnými orgánmi na úseku ochrany pred povodňami. Jedná sa o nasledovné povodňové komisie:
a) Ústredná povodňová komisia (ÚPK),
b) Krajské povodňové komisie (KPK),
c) Okresné povodňové komisie (OPK),
d) Miestne povodňové komisie (MPK),
e) Povodňová komisia právnickej osoby (PKPO).

6./ Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného zabezpečenia opatrení pri ochrane pred povodňami.
7./ Ústrednú povodňovú komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy na ochranu pred povodňami.
8./ Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda SR, ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie. Predsedom komisie je minister pôdohospodárstva SR a podpredsedom je minister vnútra SR.
9./ Zákon ponecháva povodňovým komisiám nižších stupňov právo samostatného rozhodovania v otázkach ochrany pred povodňami, ale podmieňuje toto právo tým, že pri rozsiahlejších povodniach, ktoré by postihli územné obvody viacerých obcí, okresov alebo krajov, musí o potrebných opatreniach rozhodovať nadriadený povodňový orgán.
10./ Zákon určil zásadu podriadenosti povodňových komisií nižších stupňov komisiám vyšších stupňov a podriadenosť krajskej povodňovej komisií Ústrednej povodňovej komisii.
11./ Zákon týmto zabezpečuje rozhodnutiam povodňových komisií operatívnosť, neodkladnosť vykonania a predovšetkým prednosť pri ich plnení, aby sa zabránilo možnosti vzniku väčších alebo rozsiahlejších škôd alebo strát na ľudských životoch. Tieto rozhodnutia môžu byť uložené len:
a) v čase povodňových situácií,
b) povodňovými komisiami,
c) v rámci zabezpečovacích povodňových záchranných prác.

Článok III.
OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI

§ 3
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami

Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadková služba,
e) zabezpečovacie práce a záchranné práce.

§ 4
Povodňové plány
1./ Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa zostavujú na všetkých stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné určenia úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri opatreniach na ochranu pred povodňami.

2./ Povodňové plány sa delia na:
a) Plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel.
b) Plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené
povodňou.

3./ „Povodňový plán záchranných prác obce“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové plány sú dlhodobé, preto ich treba každoročne doplniť o tie skutočnosti, ktoré sú nové, pozmenené alebo vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným schvaľovacím procesom.

§ 5
Povodňové prehliadky

1./ Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, vodohospodárskych dielach a na iných objektoch na vodných tokoch, ako aj v chránených a zátopových územiach a objektoch na týchto územiach nie sú nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť nebezpečenstvo povodne.

2./ Povodňové prehliadky vykonávajú povodňové orgány, správcovia vodných tokov a správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel a iných objektov podľa povodňových plánov najmenej raz za rok.

§ 6
Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba
1./ Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány, a právnické osoby o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom vývoji. Túto službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave podľa pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR.

2./ Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku. Upozorňuje povodňové orgány a ostatné orgány a právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. Hlásnu a varovnú povodňovú službu organizujú a zabezpečujú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, orgány miestnej štátnej správy /krajské a okresné úrady/ a obce.

3./ V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:
a) Správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu, okresnému úradu, mestu a obci,
- svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),
- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
b) Miestna štátna správa a samospráva:
- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec - okresný úrad, okresný úrad - krajský
úrad, krajský úrad - MV SR),
- obci (mestu), ktorý ležia nižšie pri vodnom toku,
- správcovi vodného toku,
- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou pred povodňou,
- ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej činnosti,
ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.

§ 7
Hliadková služba
1./ Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami.

2./ Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia vodných tokov, správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce a mestá podľa povodňových plánov.

3./ Hliadkovú službu vykonávajú vždy dvaja členovia, ktorí dohliadajú na im vyznačené povodňové úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny, stav ochrannej hrádze, zisťovať priesaky, vyvieranie vody a iné negatívne javy a hlásiť zistenú situáciu tomu orgánu, ktorý ich poveril vykonávaním hliadkovej služby. Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením „Povodňová služba“, čo mu dáva právomoc verejného činiteľa.

§ 8
Zabezpečovacie práce a záchranné práce
1./ Zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu a ochranu pred povodňami na vodných tokoch, na vodohopsodárskych dielach a iných objektoch na vodných tokoch, ako aj na chránených a zátopových územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov v korytách vodných tokov. V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:

a) o ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu proti preliatiu koruny hrádze,
b) o ochranu koryta a brehov vodného toku proti ich narúšaniu a poškodzovaniu,
c) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd,
d) o narúšaní ľadových celín a zátarasov,
e) o mimoriadnu manipuláciu na vodohospodárskych dielach,
f) o uzavieranie prietrží hrádzí,
g) o odvádzanie vôd zo zaplaveného územia,
h) o odvádzaní alebo odčerpávaní vnútorných vôd,
i) o budovanie druhotných ochranných povodňových línií.

2./ Povodňové zabezpečovacie práce vykonávajú správcovia vodných tokov. Pokiaľ ide o riadenie týchto prác, posilňuje zákon jeho centrálne aspekty (ústredné riadenie) tým, že povodňové zabezpečovacie práce vykonávané správcami (vlastníkmi, užívateľmi) vodných tokov ústredne riadi a kontroluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
3./ Záchranné práce sú opatrenia na záchranu životov a majetku v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne. Jedná sa najmä :
a) o práce spojené s ochranou a evakuáciou obyvateľstva území ohrozených alebo zaplavených povodňou, ako aj starostlivosť o toto obyvateľstvo (ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka služba apod.) na nevyhnutne potrebný čas,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach vrátane predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou.
4./ Povodňové záchranné práce sú neoddeliteľnou činnosťou ochrany pred povodňami, ktorých výkon prislúcha v plnom rozsahu orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy. Každý povodňový orgán vo svojom územnom obvode zodpovedá za prípravu, organizáciu, riadenie a výkon povodňových záchranných prác, za ktoré ústredne zodpovedá, metodicky ich riadi a kontroluje Ministerstvo vnútra SR.


Článok IV.
§ 9
Stupne povodňovej aktivity

1./ V povodňovej ochrane sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
I. STUPEŇ - STAV BDELOSTI
II. stupeň - stav pohotovosti
III. stupeň - stav ohrozenia

2./ Stupne povodňových aktivít pre všetky vodomerné stanice schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako ústredný vodohospodársky orgán a súčasne ako povodňový orgán. Požiadavky na schvaľovanie stupňov povodňových aktivít predkladajú správcovia vodných tokov po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným povodňovým orgánom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave.
3./ Stav bdelosti nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku. Spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta a dosiahne pätu hrádze. Na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a blíži sa k brehovej čiare.
b) pri neočakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických podmienok,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššie ako hladina vnútorných vôd.

4./ Stav pohotovosti sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody vo vodnom toku. Na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda z koryta dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) na začiatku odmäku, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri vnútorných vodách, ak nepretržitým prečerpávaním vody sa dodrží maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom.

5./ Stav ohrozenia sa vyhlasuje:
a) na vodných tokoch pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne. Pri nižšom stave vody, ak na ohrádzovanom vodnom toku stav pohotovosti trvá 20 dní alebo ak začne premokať hrádza, prípadne ak nastanú iné nepredvídané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody väčšieho rozsahu. Na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda vystúpi z koryta a môže spôsobiť značné škody,
b) pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarasov, alebo ak sa zátarasy začali tvoriť,
c) pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom,
d) ak sa voda preleje cez hrádze alebo ak sa hrádze pretrhnú alebo pri záplave spôsobnej ľadovými zátarasmi.

6./ Stav bdelosti prestáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo vodnom toku má klesajúcu tendenciu,
b) na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody je možné odvádzať samospádom.

7./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva:
ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne alebo ak pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia,
a) ak voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do vodného toku a ak sa vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd.

8./ Stav bdelosti sa nevyhlasuje, tento stav „nastáva“.

9./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje na požiadanie správcu vodného toku alebo správcu (vlastníka, užívateľa) vodohospodárskeho diela príslušný povodňový orgán, a to nasledovne:
a) pre územie obce (mesta) obec alebo mesto,
b) pre územie niekoľkých obcí toho istého okresu a pre územie okresu okresný úrad,
c) pre územie, ktoré presahuje územie kraja Ústredná povodňová komisia,
d) pre hraničné toky Ústredná povodňová komisia, ak tým nepoverila iný povodňový orgán.

Článok V.
Úlohy obce, fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami

§ 10
Úlohy obce pri ochrane pred povodňami
Obec, ako povodňový orgán vo svojom územnom, obvode plní nasledovné úlohy pri ochrane pred povodňami:
a) vypracúva „Povodňové plány záchranných prác“ a predkladá ich okresnému úradu,

b) zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne. Stará sa najmä o náležité vybavenie hasičskej jednotky vecnými a technickými prostriedkami ako aj výstrojom a výzbrojou. Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich uskladnenie a udržiavanie,

c) dbá na to, aby fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov ohrozených povodňami postupovali podľa povodňových plánov,

d) organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu najmä varuje občanov, fyzické osoby a právnické osoby v obci pred nebezpečenstvom povodne dostupnými prostriedkami (miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi a pod.). Ďalej o nebezpečenstve povodne upozorňuje obecné úrady susedných a nižšie ležiacich obcí a hlási nebezpečenstvo povodne okresnému úradu,

e) eviduje vznik a zánik stavu bdelosti,

f) zabezpečuje vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity (stav pohotovosti, stav ohrozenia),

g) organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,

h) zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a podľa možností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného obyvateľstva. Zabezpečuje nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť;

i) zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacie práce a záchranné práce mimo ich domovov,

j) poskytuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia pri zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,

k) poskytuje pomoc susedným obciam pri záchranných prácach v čase nebezpečenstva povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,

l) vykonáva preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie odtokových pomerov na vodnom toku v obci, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočného prietoku vodných tokov,

m) v spolupráci so správcom vodného toku, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskeho diela vykonáva povodňové prehliadky,

n) vedie záznamy v povodňovom denníku,

o) neodkladne podáva informácie o povodňovej situácií na území obce okresnému úradu,

p) zriaďuje „Miestnu povodňovú komisiu“,

q) počas povodní požaduje od správcu vodného toku informácie a odbornú poradenskú výpomoc,

r) prijíma hlásenia o nebezpečenstve povodne,

s) dokladuje okresnému úradu plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,

t) uplatňuje požiadavky na poskytnutie pomoci u okresného úradu, ak vlastné sily a prostriedky obce nepostačujú na výkon záchranných prác,

u) poskytuje obyvateľom obce okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou ako je napr. povodeň,

v) plní úlohy a príkazy prednostu okresného úradu, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo odstráneniu následkov mimoriadnych udalostí, za ktoré môžeme považovať aj povodne,

w) vyžaduje v čase nebezpečenstva povodne a v čase povodne, aby fyzické osoby a právnické osoby poskytli technickú, materiálnu a osobnú pomoc v nevyhnutnom rozsahu,

x) vypracúva písomnú správu o priebehu a následkoch povodní a zabezpečuje jej bezodkladné doručenie okresnému úradu,

y) zabezpečuje účasť svojich funkcionárov zaradených v povodňových orgánoch na odborných školeniach a výcviku o povodňových záchranných prácach.

§ 11
Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami
1./ Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania zabezpečovacních prác a záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl osobnou a vecnou pomocou na ochranu ľudských životov a majetku pred povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných povodňových orgánov.

2./ V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu a záchranu ľudí, majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodní,
c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.

3./ Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou v zmysle Zákonníka práce.

4./ Správcovia /vlastníci, užívatelia/ nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní urobiť opatrenia, ktoré im uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie a zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného. Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe.

5./ Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo zátopových územiach plnia primerane úlohy správcov /vlastníkov, užívateľov/ vodohospodárskych diel pri ochrane pred povodňami investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku svojej činnosti.

6./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.

§ 12
Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby
1./ Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne povodňová situácia na určitom úseku vodného toku zaktivizovať povodňový orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú povodňou ohrození a podať potrebné informácie.

2./ Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel pri stúpaní vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú varovné povodňové správy viackrát denne vrátane nočných hodín.

3./ Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti vzniku povodňového nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov vykonať všetky opatrenia na odstránenie nebezpečenstva hroziaceho z povodne a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti svojho územia pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia povodňovým orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, prípadne riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú vlastnými silami a prostriedkami v ochrane pred povodňami.

4./ Správca vodného toku alebo správca /vlastník, užívateľ/ vodohospodárskeho diela je povinný príslušnej obci bezodkladne oznámiť povodňové situácie a informovať o vývoji situácie na vodnom toku.

§ 13
Náklady spojené s ochranou pred povodňami
1./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku /majetku v ich správe alebo užívaní/ pred povodňami.

2./ Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhrádzajú ich správcovia /vlastníci, užívatelia/.

3./ Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa § 13, ods. 1 uhrádza okresný úrad podľa osobitných predpisov Ministerstva financií SR a príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

4./ Ministerstvo pôdohospodárstva SR po dohode s Ministerstvom financií SR môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch a voči komu sa uplatňuje nárok na úhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.

5./ Obce uhrádzajú občanom škody, ktoré im vznikli v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred povodňami. Právnickým osobám v takýchto prípadoch uhrádzajú škody na veciach a náklady spojené s odškodňovaním pracovných úrazov. O náhrade takýchto škôd rozhoduje a náhradu poskytuje okresný úrad.

6./ Osobám, ktorým spôsobili živelné pohromy škody na ich majetku, možno poskytnúť štátnu podporu v rozsahu, určenom Ministerstvom financií SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

7./ Občanom, ktorí sa podľa povodňových plánov zúčastnili na povodňovej službe, vydá potvrdenie o čase ich účasti príslušný povodňový orgán. Náhradu mzdy za tento čas a náhradu za prípadnú prácu nadčas poskytuje alebo právnickým osobám uvedeným v § 11, ods. 3, písm. b) uhrádza príslušný povodňový orgán alebo právnická osoba, v rámci ktorej sa povodňová služba vykonávala.

Článok VI.

Povodňové orgány obce

§ 14
Miestna povodňová komisia
1./ Obec zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami „Miestnu povodňovú komisiu“
/ďalej len „MPK“/.

2./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce.

3./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.

4./ Úlohy MPK:
a) prerokúva a pripomienkuje „Povodňový plán záchranných prác obce“ a navrhuje jeho zmeny a doplnky,
b) kontroluje ako fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti ochrany pred povodňami,
c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä:
a. vyžaduje v prípade potreby pomoc od okresného úradu, ak vlastné sily a prostriedky nestačia,
b. eviduje vyhlásenie a odvolanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,
c. eviduje všetky hlásenia, správy a informácie o povodňovej aktivite a prijaté opatrenia,
d. zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na území obce,
e. vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prispieť na plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred povodňami,
f. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby na území obce a okresný úrad,
g. zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (majiteľom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích prácach ak na tieto nestačia vlastnými silami.

§ 15
Zloženie MPK
l./ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov a vedúceho technického štábu.

2./ Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom je zástupca starostu obce, tajomníkom je zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je veliteľ dobrovoľného verejného požiarneho zboru a členmi sú občania a určení zástupcovia právnických osôb, ktoré majú sídlo na území obce.

3./ Zloženie MPK tvorí prílohu č. .....

§ 16
Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie
l./ MPK uvádza do činnosti starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu obce.

2./ Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby, v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania komisie určuje jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schváleného „Povodňového plánu záchranných prác obce“ a kontroluje ako ich príslušné orgány, fyzické osoby a právnické osoby plnia.

3./ Rokovania komisie nie sú verejné.

4./ So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.

5./ Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.

6./ Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

7./ V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.

8./ O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.

9./ V čase medzi rokovaniami MPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto opatrenia musia byť prerokované a schválené na najbližšom rokovaní komisie.

§ 17
Predseda MPK
1./ Predseda komisie:
a) riadi prácu komisie,
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK,

2./ Predsedu a podpredsedu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

3./ Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.

§ 18
Technický štáb MPK
1./ Technický štáb je odborným, poradným a výkonným orgánom MPK.

2./ Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity. Zároveň pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.

3./ Vedúceho technického štábu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

4./ Zloženie technického štábu MPK tvorí prílohu č. ......

§ 19
Úlohy technického štábu MPK
Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy:
a) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác alebo záchranných prác,
b) navrhuje MPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:
a. zapojení občania a právnické osoby,
b. privolané sily a prostriedky susedných obcí,
c. prostredníctvom okresného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR a
vojsk MV SR,

d. zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia)
vodohospodárskych diel

c) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác,
d) zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov a objektov,
e) zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo zaplavených objektov,
f) koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce zúčastňujú týchto prác.

§ 20
Zabezpečenie činnosti MPK
1./ Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na rokovania vykonáva tajomník komisie v spolupráci s členmi komisie.

2./ Výdavky spojené s činnosťou MPK a technického štábu MPK sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.

§ 21
Stanovištia MPK
Základné údaje o stálom a náhradnom stanovišti OPK a MPK sú uvedené v prílohe č. ......

§ 22
Úlohy obecného hasičského zboru
1./ Obecný hasičský zbor plní pri ochrane pred povodňami nasledovné úlohy:
a) vykonáva zásahy pri záchranných prácach,
b) plní úlohy, ktoré nariadila MPK a technický štáb MPK,
c) spolupracuje pri zložitých a rozsiahlych povodňových situáciách s ďalšími hasičskými jednotkami a zložkami, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má vo vybavení,
e) zabezpečuje ošetrovanie a údržbu vecných prostriedkov, ktoré má v užívaní,
f) zúčastňuje sa školení a cvičení, ktorých zameraním je výkon povodňových záchranných prác.

2./ Zloženie obecného hasičského zboru a prehľad jeho materiálno-technického vybavenia tvorí prílohy č. .... a ......


§ 23
Prílohy
Súčasťou „Povodňového plánu záchranných prác“ sú aj prílohy:

a) Príloha č....: Tabuľka rozhodujúcich vodných stavov na vodočtoch v okrese ....................,

b) Príloha č....: Prehľad o objektoch fyzických osôb a právnických osôb v obci, kde sa pri
vyhlásených stupňoch povodňovej aktivity predpokladá evakuácia osôb, zvierat,
materiálu, tovaru a výrobných zariadení,
c) Príloha č....: Prehľad o dopravných prostriedkoch a mechanizmoch, ktoré je možné využiť na záchranné práce počas povodní,
d) Príloha č....: Prehľad o následkoch povodní, nasadených silách a prostriedkoch a vzniknutých povodňových škodách

Článok VII.

§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenia
1./ Tento „Povodňový plán záchranných prác obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred povodňami.

2./ Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.

3./ V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


5./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2004.


Kotmanovej 15.12.2004


                                                                                                                                             Ľubomír B o ž i k 
                                                                                                                                    starosta obce KotmanováPoslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.


Mimoriadnou situáciou je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok, pričom:

* živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
* havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
* katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb:
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, sú povinní

* pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť,
* poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať,
* spolupracovať s obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,
* vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,
* zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti a prostriedky varovania,
* plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území pôsobia,
* zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie,
* skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochrany a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
* poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
* precvičiť aspoň raz za tri roky plán ochrany.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na požiadanie ministerstva vnútra, obvodného úradu alebo obce bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie informácií civilnej ochrany.

Prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní v rámci výstavby vodnej stavby zabezpečiť aj výstavbu a prevádzku systému varovania a vyrozumenia na vodnej stavbe a na ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti. Prielomovou vlnou sa rozumie druh povodňovej vlny, ktorá vznikne náhlym porušením hrádze, a čelom prielomovej vlny sa rozumie časť prielomovej vlny, ktorá je charakteristická náhlym zvýšením hladiny a zväčšením prietoku.

Právnické osoby a podnikatelia, ktorí vyrábajú a skladujú nebezpečné látky alebo manipulujú s nebezpečnými látkami a tým ohrozujú život, zdravie alebo majetok, sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území a trvale ho udržiavať v prevádzke.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú energetické, tepelné, vodárenské, kanalizačné siete alebo sústavy, sú povinní na výzvu obvodného úradu alebo obce bezodplatne poskytnúť informácie na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva a na výzvu obvodného úradu alebo obce sa podieľať na vypracúvaní a plnení plánov ochrany obyvateľstva.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú zariadenia určené na ubytovanie alebo ktoré umožňujú dočasný pobyt osôb, sú povinné na vyzvanie obce podieľať sa na vypracúvaní plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci a po vyhlásení evakuácie zabezpečiť umiestnenie plánom určeného počtu evakuovaných osôb.

Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby evakuácie povinné poskytnúť obciam a obvodným úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré vlastnia.
Oprávnenia fyzických osôb

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
Vstup na nehnuteľnosti

Pre prípady vzniku mimoriadnej udalosti, vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa tohto zákona alebo umiestniť na nej technologické zariadenia civilnej ochrany alebo technické prostriedky informačného systému civilnej ochrany.

Vlastník alebo nájomca, na ktorého nehnuteľnosti sú umiestnené zariadenia civilnej ochrany alebo technické prostriedky informačného systému civilnej ochrany, je povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa tohto zákona na účel vykonania údržby a kontroly.

Komu podľa vyššie uvedeného vznikne škoda, má nárok na jej náhradu.
Všeobecné ustanovenia o povinnostiach v prípadoch mimoriadnej udalosti

Každá osoba je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.
Vecné plnenia

Obvodný úrad môže priamo alebo prostredníctvom obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie, ktoré potrebuje na to, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti. Povinnosť poskytnúť vecné plnenie sa právnickej osobe alebo fyzickej osobe uloží spravidla písomnou formou. Pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto vec poskytol, a jeho rodiny a chod jeho hospodárskych zariadení.

Osobné úkony:
Osobnými úkonmi v civilnej ochrane sú povinné všetky fyzické osoby, ktoré nie sú od nich oslobodené. Osobnými úkonmi podľa tohto zákona sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Ženy sa budú povolávať podľa možnosti len na také osobné úkony, na ktoré sú svojím obvyklým zamestnaním spôsobilé, pričom sa bude prihliadať na to, aby ich povolanie na osobné úkony nebolo na ujmu plnenia iných závažných úloh.

Od osobných úkonov sú oslobodené:
* osoby telesne alebo duševne nespôsobilé,
* osoby mladšie ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov,
* osoby vykonávajúce vojenskú činnú službu alebo osobitnú službu podľa osobitných zákonov,
* tehotné ženy a osoby, ktoré sa starajú o deti do 15 rokov veku,
* osoby požívajúce exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osoby patriace k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom s podmienkou, že tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,
* ostatní cudzinci v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z medzinárodného práva.

Dôvod oslobodenia treba preukázať vhodným spôsobom; telesnú alebo duševnú nespôsobilosť treba preukázať úradným potvrdením lekára.

OBEC KOTMANOVÁ 

                                                                           Č.p. 234/2010
                                                                           Výtlačok č. : 1
                                                                           Počet listov : 23
                                                                           Schvaľujem: Ľubomír Božik
                                                                           starosta obce Kotmanová


ŠTATÚT 
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
Kotmanová
2010

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút krízového štábu obce (ďalej len „štatút“) sa vydáva podľa ,,Usmernenia...“ Obvodného úradu v Lučenci, ktorou sa zjednocuje postup obcí v pôsobnosti Obvodného úradu v Lučenci pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení (ďalej len „krízová situácia“).
(2) Krízový štáb obce (ďalej len „krízový štáb“) sa zriaďuje podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Čl. 2
Úlohy krízového štábu
(1) Krízový štáb je výkonným orgánom obce na plnenie úloh krízového riadenia v období krízovej situácie.
(2) Krízový štáb pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení najmä
a) analyzuje a vyhodnocuje riziká predpokladaného vzniku krízovej situácie,
b) posudzuje vývoj krízovej situácie,
c) pripravuje návrhy a prijíma opatrenia na riešenie krízovej situácie na základe predpokladaného vývoja krízovej situácie, vyhodnocuje obsah a primeranosť prijímaných opatrení,
d) zabezpečuje operatívnu koordináciu, sledovanie a vyhodnocovanie stavu realizácie prijímaných opatrení na riešenie krízovej situácie (vládou Slovenskej republiky, ústredným krízovým štábom, ministerstvami, krajským úradom, obvodným úradom)
e) rieši krízovú situáciu na území obce,
f) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
g) spolupracuje s krízovým štábom obvodného úradu pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie a pri riešení krízovej situácie,
h) rozpracúva úlohy a opatrenia uložené krízovým štábom obvodného úradu na podmienky územia obce a zabezpečuje kontrolu ich plnenia,
i) vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu,
j) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, krajským úradom a obvodným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
k) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
l) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu¹,
m) využíva informácie z informačného systému krízového riadenia štátu,
n) vykonáva aktualizáciu údajových dokumentov za krízový štáb v stanovených termínoch,
o) vyhodnocuje postupy riešenia krízovej situácie, zovšeobecňuje získané skúsenosti a využíva ich pri svojej činnosti.

Čl. 3
Zloženie krízového štábu
(1) Krízový štáb sa skladá z predsedu krízového štábu (ďalej len „predseda“), podpredsedu krízového štábu (ďalej len „podpredseda“), tajomníka krízového štábu (ďalej len „tajomník“) a členov krízového štábu (ďalej len „člen“).
(2) Predsedom je starosta obce.
(3) Podpredsedom je určená osoba starostom obce.
(4) Tajomník je určená osoba starostom obce.
(5) Členmi sú :
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) veliteľ dobrovoľného hasičského a záchranného zboru,
(6) Členov krízového štábu vymenúva a odvoláva starosta obce. Do funkcie ich vymenuje menovacím dekrétom

(7) Predseda môže podľa potreby na zasadnutie krízového štábu prizvať iné osoby.

¹ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov

Čl. 4
Predseda
Predseda najmä
a) schvaľuje a vydáva štatút,
b) aktivuje krízový štáb,
c) určuje miesto a čas zasadnutia krízového štábu,
d) riadi krízový štáb a zodpovedá za jeho činnosť,
e) poveruje v čase svojej neprítomnosti zastupovaním podpredsedu v plnom rozsahu alebo v rozsahu, ktorý si vyhradí,
f) upresňuje, ktorí členovia krízového štábu sa zúčastnia zasadnutia,
g) zodpovedá za odbornú prípravu členov krízového štábu.

Čl. 5
Podpredseda
Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu okrem činností, ktoré si predseda vyhradí.


Čl. 6
Tajomník
(1) Tajomník koordinuje a zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť krízového štábu a vedie dokumentáciu krízového štábu.
(2) Tajomník
a) zabezpečuje zvolanie členov krízového štábu na základe rozhodnutia predsedu krízového štábu,
b) pripravuje návrh programu zasadnutia krízového štábu podľa prílohy č. 7,
c) zriaďuje pracovisko krízového štábu a zabezpečuje ho výpočtovou, komunikačnou a kancelárskou technikou,
d) zodpovedá za vypracovanie záznamu zo zasadnutia krízového štábu podľa prílohy č. 6, ktorý po schválení predsedom zasiela členom,
e) zabezpečuje prípravu a distribúciu príkazu starostu obce,
f) zabezpečuje vypracovanie a odosielanie informácií a hlásení,
g) oznamuje bezodkladne sekretariátu krízového štábu obvodného úradu vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ktoré ju môže spôsobiť,
h) informuje pravidelne sekretariát krízového štábu obvodného úradu o činnosti krízového štábu, o vývoji krízovej situácie a prijímaných opatreniach,
i) metodicky usmerňuje členov pri vypracúvaní dokumentov,
j) organizuje výjazd členov krízového štábu na miesto krízovej situácie,
k) vedie prehľad o nasadených silách a prostriedkoch,
l) vedie prehľad o zariadeniach pre zabezpečenie evakuácie obyvateľstva.
m) vypracúva a aktualizuje dokumentáciu krízového štábu,
n) zodpovedá za obsah hlásení a informácií.

Čl. 7
Člen
(1) Člen najmä
a) zúčastňuje sa na zasadnutí krízového štábu,
b) oboznamuje sa s informáciami súvisiacimi s krízovou situáciou alebo nebezpečenstvom jej vzniku a s materiálmi, ktoré bude krízový štáb prerokúvať, zaujíma k nim stanovisko,
c) má právo žiadať vysvetlenie k prerokúvaným materiálom, podávať k nim pripomienky a odporúčania,
d) predkladá návrhy opatrení na riešenie krízovej situácie,
e) zabezpečuje uskutočnenie opatrení na riešenie krízovej situácie v organizačnej zložke alebo orgáne, ktorý v krízovom štábe zastupuje,
f) plní ďalšie úlohy podľa príkazov predsedu krízového štábu.
(2) Ak sa člen nemôže zúčastniť na zasadnutí krízového štábu, neúčasť vopred oznámi predsedovi a navrhne účasť svojho zástupcu.
(3) Člen po skončení krízovej situácie písomne vyhodnotí činnosť organizačnej zložky alebo orgánu, ktorý v krízovom štábe zastupuje, pripraví návrh na preventívne opatrenia a predloží ich predsedovi v termíne podľa jeho rozhodnutia alebo na najbližšom zasadnutí krízového štábu.


Čl. 8
Zasadnutie krízového štábu
(1) Krízový štáb zasadá v prípade vzniku krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej vzniku v priestoroch určených predsedom.
(2) Zasadnutie krízového štábu (ďalej len „zasadnutie“) riadi predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Predseda môže zvolať zasadnutie aj na návrh ktoréhokoľvek člena.
(3) Zasadnutia sa zúčastnia členovia určení predsedom.
(4) Úlohou zasadnutia je prerokovať a formulovať
a) návrh opatrení na riešenie krízovej situácie (dôvod, opatrenia, rozsah a čas trvania opatrení),
b) návrh príkazu starostu obce na riešenie krízovej situácie,
c) návrh rozpracovania opatrení ustanovených vládou Slovenskej republiky, ústredným krízovým štábom, krízovým štábom krajského úradu, krízovým štábom obvodného úradu,
d) záznam zo zasadnutia krízového štábu.
(5) Dokumenty schválené na zasadnutí krízového štábu sa uchovávajú 5 rokov.
(6) Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju prítomnosť podpisom na prezenčnej listine podľa prílohy č. 8, ktorá sa zakladá k materiálom zo zasadnutia. Majú právo k záznamu zo zasadnutia uplatniť písomné výhrady, ktoré sú súčasťou záznamu.
(7) Na zasadnutie využíva krízový štáb vhodnú miestnosť obecného úradu alebo záložné miesto.
(8) Priestory na zasadnutie musia umožňovať
a) nepretržitý pracovný cyklus, stravovanie, odpočinok a základné hygienické potreby členov,
b) nepretržitý prívod elektrickej energie (náhradný zdroj elektrickej energie),
c) ochranu pred poveternostnými vplyvmi,
d) bezpečnostnú ochranu.
(9) Priestory pracoviska krízového štábu musia byť vybavené
a) dostatočnou podlahovou plochou a dostatočným množstvom prípojok na rozvod elektrickej energie na využívanie administratívnych, technických a komunikačných prostriedkov,

(10) Vzor obsahu a priebehu zasadnutia krízového štábu je uvedený v prílohe č. 9.
Čl. 9
Predkladanie materiálov na zasadnutie
(1) Krízový štáb rokuje spravidla na základe predložených materiálov v písomnej forme alebo prednesených ústne. Ak je materiál prednesený ústne, spracovateľ následne doručí materiál tajomníkovi v písomnej forme.
(2) Materiál na zasadnutie pripravujú členovia na základe rozhodnutia predsedu alebo iniciatívne pri možnosti vzniku krízovej situácie.
(3) Materiál musí byť vecný, stručný a vypracovaný v súlade s právnymi predpismi. Musí obsahovať najmä rozbor situácie, návrh na prijatie opatrení, ich zdôvodnenie a zabezpečenie (organizačné, personálne, ekonomické).
(4) Materiál predkladá spracovateľ v dvoch výtlačkoch, výtlačky musia byť podpísané spracovateľom.
(5) Materiál zaradený na zasadnutie uvedie spracovateľ úvodným vystúpením, obmedzí sa v ňom na stručné odôvodnenie predloženého materiálu, neopakuje však obsah písomného materiálu.
(6) Spracovateľ navrhuje, ktoré ďalšie osoby majú byť prizvané k prerokúvanému materiálu.
(7) Ku každému predloženému materiálu môžu členovia zaujať stanovisko, predniesť vysvetlenie, návrhy a klásť spracovateľovi otázky týkajúce sa tohto materiálu.
(8) Spracovateľ v závere rozpravy reaguje na prednesené stanoviská.
(9) Po skončení rozpravy a záverečnom slove spracovateľa prednesie predsedajúci návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie, pričom prihliada na stanoviská prednesené účastníkmi zasadnutia v rozprave.


Čl. 10
Záznam zo zasadnutia krízového štábu
(1) Záznam zo zasadnutia krízového štábu (ďalej len „záznam“) vyhotovuje tajomník v písomnej forme podľa prílohy č. 6.
(2) Záznam obsahuje
a) program zasadnutia (príloha č.7),
b) prezenčnú listinu (príloha č. 8),
c) stanoviská zúčastnených na zasadnutí (členov, prizvaných odborníkov),
d) návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie (úlohy, termíny ich plnenia a zodpovednosť).
(3) Rovnopis záznamu sa ukladá u tajomníka.
(4) Záznam podpisuje predseda a tajomník.


Čl. 11
Finančné zabezpečenie činnosti krízového štábu
Na plnenie úloh, na odbornú prípravu a na činnosť krízového štábu počas riešenia krízových situácií predseda krízového štábu v obecnom zastupiteľstve uplatňuje v návrhu rozpočtu obce požiadavky na finančné prostriedky na príslušný rok.


Čl. 12
Záverečné ustanovenie
Zmeny a doplnenie štatútu schvaľuje predseda.


Čl. 13
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 24.09.2010

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár