•  

Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce

Mgr. Mária Oravcová

Kotmanová 14
obecné t.č.: 0905 270 590

Hlavný kontrolór obce

Ing. Gabriela Fábiánová

Poslanci obecného zastupiteľstva

  • Štefan Stankovič - zástupca starostky obce
  • Alena Chlebničanová
  • Ján Karman
  • Peter Tušim
  • Miroslav Brada

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené.

a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
c. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce.
d. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
f. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
g. uznášať sa na nariadeniach.
h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obec v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1.
i. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
j. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy/rokovací poriadok/
k. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov /, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
l. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
m. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
n. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
o. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár