•  

Starosta

STAROSTKA OBCE

Mgr. Mária Oravcová

SEKRETARIÁT STAROSTU

mobil: 0905 270 590
Email: obec@kotmanova.sk
Web: www.kotmanova.sk

Predstaviteľom  obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

STAROSTA.

a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Mandát starostu zaniká:

1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
2. uplynutím funkčného obdobia,
3. vzdaním sa mandátu,
4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony,
6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
8. smrťou
9. zrušením obce

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár