•  

Lesný spolok Kotmanová

Predseda Pozemkového spoločenstva - Lesného spolku Kotmanová:

Ján Karman, kontakt: 047/ 43 97465, 0903 887 210

Podpredseda spolku: Michal Demanko st.

Lesník: Ondrej Šuľan, kontakt: 0908 062 263

Lesný odborný dozor: Ing. Novodomský Vladimír

  1. Potvrdenie o registrácii
  2. Zmluva o pozemkovom spoločenstve
  3. Vlajka EÚ
  4. Logo-PRV
  5. Internet info na web

Pozemkové spoločenstvo Lesný spolok Kotmanová, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Lesný spolok Kotmanová
Sídlo: Kotmanová 2, 985 53 Mýtna
IČO: 42312078
Kód projektu: 083BB020004

Názov a opis:

Rekonštrukcia protipožiarnej komunikácie s požiarnou nádržou za obcou Kotmanová

Cieľom projektu je výstavba a rekonštrukcia lesnej cesty a vybudovanie protipožiarnej nádrže, zavedenie komplexných preventívnych protipožiarnych opatrení v dotknutých lesných celkoch prijímateľa pomoci

Miesto realizácie projektu:SR, okres: Lučenec, obec: Kotmanová
PoskytovateľMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy:2/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 4
Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár