•  

História

KLASISISTICKÁ KÚRIA Z KONCA 18. STOROČIA.

Ide o obytný dom typu kúrie s klasickou fasádou členenou pilostrami, zakončenou polkruhovou bránou. Nad bránou pokračuje valbová škridlicová strecha. Dom je uznaný kultúrnou pamiatkou.

ZVONICA ZO ZAČIATKU 19. STOROČIA.

Zvonica zo začiatku 19. storočia, postavená na mieste pôvodnej drevenej zvonice. Malý zvon uliaty v Budapešti v roku 1888 a veľký zvon uliaty v Brne v roku 1923. Je murovaná so štvorcovými pôdorysmi / rozmery 4,5 x 4,5 m, hrúbka steny 80 cm, ukončená ihlancovou strechou z krížom, 4 veľké okná, jedno malé okno/. Zvon tento uliat ... dali evanjel. Občane Kotmanovskí, Když byl rychtarem : Petrek Andráš pokladníkem Glembický Gustáv a kostolníkem Šárkany Marton ... RP uliaty v Budapešti skrze Walecer Ferencza 1888 1772 SZ.
Zvonica bola v roku 2007 zrekonštruovaná z vlastných zdrojov v hodnote cca 250 000 Sk

História
História
História

SKLÁRSKA HUTA.

Budova sklárskej huty z druhej polovice 18. storočia je v interiéri prestavaná. Ide o blokovú prízemnú budovu s obdlžníkovým pôdorysom. Podľa hypotézy na pôvodné základy malej sklárskej huty bola postavená panská kúria. Podľa druhej sa pôvodná budova nachádzala v záhrade kúrie v jej blízkosti.

Budova sklárskej huty z druhej polovice 18. storočia je v interiéri prestavaná. Ide o blokovú prízemnú budovu s obdlžníkovým pôdorysom. Podľa hypotézy na pôvodné základy malej sklárskej huty bola postavená panská kúria. Podľa druhej sa pôvodná budova nachádzala v záhrade kúrie v jej blízkosti.

HISTORICKY VÝVOJ OBCE. 

Najstaršie archeologické nálezy z okolia obce Kotmanová sú z doby bronzovej. V juhozápadnej časti Slovenského rudohoria v katastri obce sa nachádza Pohanský hrad - hradisko kyjatickej kultúry s niekoľkonásobným valom /1100 - 700 p.n.l. / Organizovaná kolonizácia Kotmanovej je doložená v druhej polovici 14. storočia nášho letopočtu na území Divínského hradného panstva. Kotmanovú -  založil -  Šoltýs Kotman. Šoltýsi na základe spravidla zmluvy so zemepánom získali za založenie osídlia výsady. Podľa monografie Novohradu /1826/ si osada zobrala meno od nemeckého banského dozorcu Gutmana, ktorý bol správcom baní v Lovinobani, Cinobani a okolí. Podľa legendy názov obce podľa huty, ktorého hutman tu býval.

VZNIK NÁZVU OBCE.   

Názov Lehota sa odvodzuje od toho, že prvým osadníkom novo zakladaných osád udeľovali zemepáni úľavu - lehotu od naturálných dávok a peňažnej renty. Na odlíšenie potom obce priberali k názvu prívlastok spojený s menom lokátora ako Kotman - Lehota. Prvá písomná zmienka o Kotmanovej je z roku 1393  ako Kothmanlehutaya. Obyvatelia obce sa zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

15. - 19. ORIGINÁL PEČAŤ OBCE Z ROKU 1731. 

V polovici 15. storočia tu pôsobili vojská Jana Jiskru z Brandýsa, ktorý opevnili aj ranogotický kostol nad Dobročou a Mýtnou. V roku 1467 Kotman - Lehota patrila do majetku palatína Michala Orságha Guthiho. Koncom 15. storočia severnú hranicu osídlenia územia Novohradu tvorila čiara Dobroč - Kotmanová - Málinec - Hradište. V druhej polovici 16. storočia Kotmanová patrila do pohraničného pásma okupovaného osmansko - tureckým vojskom počas okupácie hradu Divín Turkami. V roku 1598 patrila obec Kotmanová opäť Divínskému hradnému panstvu. V roku 1686 získala Divínské panstvo rodina Zichyovcov a tak sa Kotmanová stala súčasťou panstva tohto rodu. Začiatkom 18. storočia bola v Kotmanovej údajne malá sklárská huta. Pečať obce je z roku 1731. Okrem toho k obci patrí i osada Horné Fafáky, ktorá vznikla v neskoršej fáze kolonizácie obyvateľmi z okolia Hriňovej, ktorí tunajšiu pôdu získali klčovaním. V roku 1881 patrí obec Kotmanová do obvodu Notárskeho úradu Lovinobaňa a do roku 1883 do okresu Lučenec, neskôr do okresu Halič. Od roku 1898 je obec včlenená opäť do okresu Lučenec.

20. STOROČIE.

V roku 1911 patrila obec do panstva Zichyovcov /spolu 54 obcí / Z tohto obdobia sú známi hlavne Kotmanovskí uhliari. Do prvej svetovej vojny narukovalo z obce viac ako 40 chlapov. Vo voľbách 17. októbra 1931 bola najsilnejšou stranou strana roľnícka. Počas SNP v rámci druhej svetovej vojny bol aj v Kotmanovej zriadený revolučný národný výbor. Po skončení vojny v roku 1945 dvojročný budovateľský plán vytýčil pre obec Kotmanovú elektrifikáciu, výstavbu MNV a požiarneho skladu. V roku 1948 došlo k premenovaniu obce na Dobročská Lehota. V roku 1950 mala obec Dobročská Lehota 732 obyvateľov. Urbárske lesy prešli pod správu štátu v roku 1958. V obci sa zriadilo polesie, neskôr bolo preložené do Lovinobane /1968/ a v roku 1973 vznikla v Divíne Lesná správa, do ktorej patrili aj Kotmanovské lesy. Dnes patrí Lesnému spolku v Kotmanovej cca 600 ha lesa, 500 ha lesa sú štátne lesy. Od roku 1990 - 31. august - dochádza k zmene názvu obce na historicky pôvodny názov - KOTMANOVÁ.

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár