•  

Obecný úrad

ADRESA ÚRADU:

OBEC KOTMANOVÁ
Kotmanová 122
98553 Mýtna

TEL/FAX: 047 43 971 09, 0905 270 590
email: obec@kotmanova.sk
web: www.kotmanova.sk

Pracovníčka obecného úradu: Belicová Iveta

Zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 1/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: Mgr. Mária Oravcová

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne vecí obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnej agendy.
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií.
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v právnom konaní.
d. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár