Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  

Aktuality

ZŠ Lovinobaňa oznamuje

 12.04.2021

Vyučovanie od 12. apríla 2021 – 1. stupeň ide do školy.

Vážení rodičia ! Milí žiaci!

Od  12. apríla 2021 sa obnoví  prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried.  Činnosť ŠKD a školskej jedálne bude zabezpečená v normálnom režime. Prevádzka ŠKD je do 16,00 hodiny. Naďalej budeme realizovať ranný filter žiakov. Upozorňujeme na povinnosť rodiča, a to zabezpečiť pre dieťa 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. Vopred upozorňujeme rodičov, že do školy môže nastúpiť len zdravé dieťa. Prípadnú chorobu je nutné vždy konzultovať telefonicky s detským lekárom svojho dieťaťa. Povinnosťou rodiča je dieťa ospravedlniť u triednej učiteľky v deň jeho neprítomnosti. Keďže od 12.4.2021 sa vyučovania v škole môžu zúčastniť všetci žiaci 1. stupňa, tak aj dochádzka do školy sa bude posudzovať podľa platného školského poriadku a usmernenia ministerstva školstva.

Podmienka nástupu žiaka do školy:

1. Jeden rodič alebo zákonný zástupca žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti sa musí zúčastniť antigénového testovania a v deň nástupu žiaka do školy predložiť čestné prehlásenie o absolvovaní uvedeného testu s negatívnym výsledkom na COVID -19. Čestné prehlásenie budú kontrolovať podľa dokladu z testovania triedne učiteľky pred vstupom žiakov do priestorov školy. Čestné prehlásenie bude zadané na web stránke školy, prípadne ho rodič vypíše v deň nástupu dieťaťa do školy pred vstupom do školy. Rodič do budovy školy nevstupuje.

2. Zákonný zástupca musí mať v deň nástupu žiaka do školy platný negatívny test

    na COVID -19.

3. Platnosť testu je 7 dní - podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. 

4. Test je povinný absolvovať aj zamestnanec školy.

5. Platia výnimky z testovania podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

6. Žiaci 1. stupňa základnej školy sa netestujú, resp. nie je stanovená povinnosť testovania, aj keď presiahli vek 10 rokov.  V prípade rizikového okolia  alebo kontaktov s viacerými rodinami, je vhodné dieťa dať otestovať, nakoľko sa koronavírus šíri aj medzi mladšími deťmi. Cieľom je predovšetkým ochrana pred šírením ochorenia COVID -19 v školskom prostredí.

7. Testovania sú povinní sa zúčastniť aj žiaci 2. špeciálnej triedy, majú vek viac ako 10 rokov, sú žiakmi 2. stupňa.

8. Prezenčné vyučovanie bude závisieť od epidemiologickej situácie v okrese resp. aj v SR.

Škola bude dôsledne postupovať podľa „Covid školského semaforu“ a Manuálu „Návrat do škôl“ , ktorý je  určený zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení.

9. Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne.

10. Pri prezenčnej forme vzdelávania  sa škola bude riadiť:

 a) Podľa manuálu „Návrat do škôl“ (od 12. 4. 2021),

 b) „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVa Š SR,

c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,   vyhláškami ÚVZ SR,

d) celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Ďalšie informácie:  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvoval test, nebude sa jeho dieťa zúčastňovať vyučovacieho procesu v škole. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.  Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou resp. s triednou učiteľkou za účelom prevzatia zadaných úloh na dištančné vzdelávanie svojho dieťaťa doma, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Dištančné vzdelávanie on-line formou sa v tomto prípade nebude realizovať pre žiakov 1. stupňa.

V prípade, ak zákonný zástupca tak neurobí, v priebehu 5 dní školského vyučovania, bude sa to považovať za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka  školy bude kontaktovať príslušný ÚPSV a R s hlásením o jej zanedbávaní.

Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou , žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Zákonný zástupca v tomto prípade nemá nárok  na OČR, ani na  tzv. „pandemickú OČR“ .

2. stupeň sa naďalej vyučuje dištančnou formou. Žiak je povinný sa na on-line hodiny cez aplikáciu Microsoft Teams pripájať, v prípade neúčasti sa riadne ospravedlniť resp. rodič žiaka ospravedlní. Žiaci podľa pokynov vyučujúceho využívajú aj iné formy digitálnej komunikácie. Žiaci sú povinní sledovať zadania úloh na web stránke školy a podľa svojich možností a schopností ich vypracúvať a posielať na kontrolu svojim vyučujúcim.

Ak sa žiak 2. stupňa, nebude  zapájať do dištančného vyučovania, aj po písomnom upozornení zákonných zástupcov školou, škola bude kontaktovať ÚPSV  a R s hlásením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky resp. zanedbávanie starostlivosti rodičov o vzdelávanie svojho dieťaťa.

Veríme, že spoločnou zodpovednosťou a dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení, vytvoríme priestor na opätovný návrat všetkých detí do školy a hlavne vytvoríme podmienky na ochranu zdravia detí  a zamestnancov školy.

  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár