•  

Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra obce Kotmanová

 22.02.2023

Obecné zastupiteľstvo v Kotmanovej v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesením č. 18/2022 zo dňa 28.12.2022 Obecného zastupiteľstva v Kotmanovej

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Kotmanová  

na 22.02.2023 o 16.00hodine

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 1.  kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia resp. diplomu)

 1.  Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,
 • spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,
 • bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

 1. Výhodou je ak kandidát preukáže:

-  vzdelanie ekonomického smeru

- doklady o prípadnom ďalšom vzdelávaní pre hlavných kontrolórov 

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- výhodou sú manažérske zručnosti

- dynamická a silná osobnosť

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- reprezentatívne vystupovanie

- flexibilnosť

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. písomná prihláška musí obsahovať:

a)      Osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné     

         údaje (e-mail, telefón),

b)      štrukturovaný  profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením   

         pracovnej pozície

c)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d)      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f)       písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kotmanová

 1. Pracovný úväzok: je určený na 10% mesačného pracovného času  

Termín odovzdania písomnej prihlášky

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 08.februára 2023 do 00:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Kotmanová, OcÚ Kotmanová 122, 985 53  Mýtna, „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

                                                                                                              Mgr. Mária Oravcová

                                                                                                                 starostka obce


  Úradné hodiny

  Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
  Utorok:      7.00hod - 15.00hod
  Streda:      7.00hod - 17.00hod
  Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
  Piatok:       7.00hod - 13.00hod
  OBED:       12.00hod - 12.30hod

  Video o obci

  Fotogaléria

  Kalendár