•  

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení a uložení zásielky - Norbert Léderer

 16.06.2022

OZNÁMENIE

  • doručení oznámenia o uložení zásielky

Obec Kotmanová v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

  • z n a m u j e  občanovi : Norbert Léderer

                           trvalý pobyt : Obec Kotmanová      

že mu bolo doručovateľkou Slovenskej pošty prevádzka Mýtna dňa 15.06.2022 na Obecný úrad v Kotmanovej doručené oznámenie o uložení  zásielky – Úradná zásielka od ÚPSVaR Lučenec.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

V Kotmanovej, dňa 15.06.2022

                                                                                    Iveta Belicová

                                                                                 pracovníčka OcÚ

Oznámenie o doručení oznámenia o uložení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 15.06.2022 .

Oznámenie o doručení oznámenia o uložení zásielky bolo zložené z úradnej tabuli dňa:  • 16.06.2022 | 13.67 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 7.00hod - 15.00hod
Utorok:      7.00hod - 15.00hod
Streda:      7.00hod - 17.00hod
Štvrtok:     7.00hod - 15.00hod
Piatok:       7.00hod - 13.00hod
OBED:       12.00hod - 12.30hod

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár