•  

Ako vybaviť

SPRÁVA DANÍ  A  POPLATKOV:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:

- list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru
pozemkov a stavieb)
- tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

V prípade uplatnenia oslobodenia od dane z nehnuteľnosti  je potrebné doložiť nasledovné doklady:
- vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy,
- občiansky preukaz,
- posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP).

Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovou poukážkou.

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN:

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov.

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 0,50 EUR, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

Osvedčovanie listiny.

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50 EUR ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

STAVEBNÉ KONANIE:

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác.

V ohlásení musí byť uvedené:
- meno, priezvisko, adresa stavebníka
- účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti
- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie
vlastníka tejto nehnuteľnosti

K ohláseniu sa pripojí:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach a stavebné riešenie stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
   dotknutých orgánov štátnej správy

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Územné rozhodnutie.

Druhy rozhodnutia:
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- rozhodnutie o využití územia
- rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
- rozhodnutie o stavebnej uzávere

K vydaniu územného rozhodnutia sa pripojí:
- návrh a doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 59)

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Stavebné povolenie.


Zákon č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a noviel.

K vydaniu stavebného povolenia sa pripojí:
- žiadosť spolu s dokladmi v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach v zmysle § 9 citovanej vyhlášky
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

Kolaudačné rozhodnutie.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa priloží:
- návrh a doklady v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

Vzor žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Kotmanovej.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA: 

Prihlasovanie na trvalý pobyt.

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
- občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt
– súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt


Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
1 ks odhlasovací lístok

(potrebné tlačivá - na obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 3,00 EUR- v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.

Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

      Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Prihlasovanie na prechodný pobyt.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

- občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt
– súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt.
1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu na REGOB
(tlačivá  na obecnom úrade)

Vybavenie občianskeho preukazu
Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu, 2 fotografiami je potrebné následne  navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie. Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti.

K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

S uvedeným potvrdeným dokladom, 2 fotografiami je potrebné následne  navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.

ZÁPIS DO EVIDENCIE SHR:

Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov.

Zápis do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov sa uskutoční na základe
predloženej žiadosti žiadateľa.
Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok -   v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Obec Kotmanová je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia poskytuje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií: Obec Kotmanová vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov.
Pravidlá pre poskytovanie informácií Obecným úradom v Kotmanovej upravuje dokument:
                   Zásady poskytovania informácií v zmysle zák.č.211/2000 Z.z.
                          /bližšie informácie a sadzobník v časti dokumenty/

Potrebné doklady:
Žiadosť o poskytnutie informácií

Doba vybavenia:
Poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

OZNÁMENIE

o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce Kotmanová
v zmysle zákona č.96/1991 Zb. 

Názov usporiadateľa1/meno a priezvisko2

Sídlo1/
trvalé bydlisko2 Kontakt:
tel., e-mail
Štatutárny zástupca 1 IČO, DIČ 1
číslo OP 2
Názov a druh podujatia
Miesto konania
Dátum Čas
Obsahové zameranie:
Predpokladaný počet účastníkov:
Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia:

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba, 2 - fyzická osoba

Pokyny:
Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za podmienok v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.
Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.)
Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať o pomoc pracovníkov obecného úradu.
Usporiadateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že berie na vedomie všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. SNR č. 96 / 1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Oznámenie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia prijaté Obecným úradom v Kotmanovej

dňa .............................. 20.........., pod poradovým číslom: ................


Usporiadateľ: .........................................       .........................................
pečiatka podpis 


Za Obecný úrad : ......................................... .........................................

pečiatka podpis

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár