•  

Aktuality

Komunálne voľby 2010

 21.04.2011

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať úlohy v týchto termínoch:

Skratky:
MV SR - Ministerstvo vnútra SR
MS SR – Ministerstvo spravodlivosti SR
ŠÚ SR - Štatiský úrad SR ObÚ – Obvodný úrad
O - obec

úloha trvalá: Aktualizovať stály zoznam voličov O
do 3 dní od podania: Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania O
priebežne Metodicky usmerňovať orgány obce pri plnení úloh spojených s prípravou a vykonaním volieb ObÚ
16. 6. 2010 Vypracovať pokyn na voľby do orgánov samosprávy obcí a vzory volebných tlačív MV SR
12. 7. 2010 Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na pod-mienky obvodného úradu ObÚ
16. 7. 2010 Vypracovať po dohode s Ministerstvom vnútra SR metodiku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ŠÚ SR
29. 7. 2010 Určiť zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na prevzatie a ďalšiu distribúciu volebných tlačív a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb ObÚ
30. 7. 2010 Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce O
16. 8. 2010 Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb O
29. 8. 2010 Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie O
31. 8. 2010 Vymenovať zapisovateľa obvodnej volebnej komisie ObÚ
3. 9. 2010 Vydať metodický postup financovania výdavkov spojených s prípravou spracovania a spracovaním výsledkov volieb ŠÚ SR
3. 9. 2010 Zverejniť počet obyvateľov obce O
3. 9. 2010 Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie O
8. 9. 2010 Vydať metodický postup financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 MV SR
10. 9. 2010 Vykonať školenie určených zamestnancov štátnej štatistiky ŠÚ SR
10. 9. 2010 Vykonať školenie príslušných zamestnancov obvodných úradov a zapisovateľov obvodných volebných komisií MV SR
20. 9. 2010 Vykonať školenie starostov obcí a zapisovateľov miestnych volebných komisií ObÚ
23. 9. 2010 Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí O
30. 9. 2010 Vydať pokyn k činnosti okresných súdov vo veci námietkového konania k stálym zoznamom voličov a v konaní vo veciach registrácie kandidátov MS SR
3. 10. 2010 Doručenie kandidátnych listín (v dvoch rovnopisoch) politických strán, politických hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov, osobitne za každý volebný obvod pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti).
Doručenie sa vykonáva osobne zapisovateľovi miestnej (mestskej) komisie.
3. 10. 2010 Delegovanie zástupcov politických strán, politického hnutia alebo koalície, (ktorá podáva kandidátne listiny do obecného resp. mestského zastupiteľstva - jeden člen a jeden náhradník) do miestnej volebnej komisie.
4. 10. 2010 Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie O
8. 10. 2010 Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ŠÚ SR
8. 10. 2010 Zaslať obvodným úradom zoznam cudzincov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky MV SR
8. 10. 2010 Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie O
13. 10. 2010 Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií ObÚ
18. 10. 2010 Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti O
20. 10. 2010 Predložiť obvodnému úradu požiadavky na elektronické komunikačné spoje-nie miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií O
23. 10. 2010. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým O
25. 10. 2010 Zaslať obciam zoznam cudzincov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na vyhotovenie zoznamov voličov ObÚ
25. 10. 2010 Vymenovať zostávajúcich členov obvodnej volebnej komisie ObÚ
28. 10. 2010 Predložiť požiadavky na elektronické komunikačné spojenie obvodných, miestnych a okrskových volebných komisií ObÚ
28. 10. 2010 Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie ObÚ
2. 11. 2010 Vytvoriť odborné (sumarizačné) útvary zákonom určených mestských volebných komisií, obvodných volebných komisií a Ústrednej volebnej komisie ŠÚ SR
2. 11. 2010 Zabezpečiť elektronické komunikačné spojenie odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií ŠÚ SR
2. 11. 2010 Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb O
2. 11. 2010 Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie O
5. 11. 2010 Vykonať školenie členov obvodnej volebnej komisie ObÚ
7. 11. 2010 Delegovanie zástupcov politických strán, politického hnutia alebo koalície, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované pre voľby do obecného resp. mestského zastupiteľstva (jeden člen a jeden náhradník) do okrskovej volebnej komisie
8. 11. 2010 Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie O
9. 11. 2010 Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií O
10. 11. 2010 Vydať pokyn na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb MV SR
12. 11. 2010 Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov O
12. 11. 2010 Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností na obvodné úrady MV SR
15. 11. 2010 Zabezpečiť doručenie volebných tlačív, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam ObÚ
16. 11. 2010 Vykonať školenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií O
16. 11. 2010 Zabezpečiť vybavenie volebných miestností O
19. 11. 2010 Zabezpečiť tlač a doručenie hlasovacích lístkov a doručenie obálok v potrebnom množstve obciam ObÚ
26. 11. 2010 Zabezpečiť elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov všetkých stupňov MV SR
26.11.2010
(najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania) Odovzdať okrskovým volebným komisiám v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky O
bezodkladne po ukončení činnosti volebných komisií Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií O
30. 11. 2010 Spracovať výsledky volieb ŠÚ SR

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár